Professioneel ondernemingsplan laten maken

Wilt u in plaats van zelfstandig alles uitzoeken liever een compleet ondernemingsplan laten maken door een professioneel kantoor? Dan kunt u deze het beste door Bedrijfsplan-schrijven.nl laten maken. Zodoende heeft u gegarandeerd een academisch ondernemingsplan welke voldoet aan de eisen van financiers waaronder banken en crowdfunders en de IND, de makelaar of het UWV.

Met een persoonlijk gerichte touch onderzoeken we de strengths en weaknesses van uw onderneming, bestuderen we marktontwikkelingen en stellen we boekhoudkundig sluitend de financiële begrotingen van het plan op. Het schrijven van het concept, ofwel versie 1.0, neemt circa 7 dagen in beslag. Vervolgens kunt u alles doornemen voor uw eventuele aanpassingen. Zodoende komen we 2 dagen later met uw aanpassingen met versie 2.0. Onze ervaring leert dat al onze clienten tevreden zijn met deze tweede versie.

Als starter zult u echter meerdere aanloopkosten hebben bij de opstart van uw onderneming waaronder bijvoorbeeld website-ontwerp, logo laten maken, rechtsvorm bij de notaris afwikkelen, handelsbeurzen bezoeken etc. Vandaar dat u bij ons in 2 termijnen mag betalen, eenmaal bij begin en eenmaal bij oplevering van het concept. Herschrijvingen van het plan zijn overigens kosteloos, wel zo goed om te weten.Procedure en inhoud

Geen standaard werkWij hanteren geen standaard sjablonen. De plannen die wij schrijven zijn zodoende altijd maatwerk, volledig tailored naar de wensen en het concept van de ondernemer. We hebben een uitvoerig gesprek, hetzij op kantoor, hetzij telefonisch om te bekijken hoe we uw bedrijfsidee kunnen optimaliseren en mogelijke zwakke punten van uw onderneming kunnen ombuigen naar sterke punten. Daarnaast kijken we ook naar de financiele haalbaarheid. In het plan komt dus een vebeterde versie van uw idee naar voren, zowel qua tekst als cijfermatig.

Uitgewerkt marktonderzoekWij stellen voor u een uitgebreid marktonderzoek op, zowel meso- als microeconomisch. We kijken naar de targetgroups in demografisch- en sociaal economische zin, een DESTEP-analyse wordt uitgevoerd en er wordt een concurrentiematrix opgesteld met directe- en indirecte concurrenten en substituten. Het resultaat is dus een volledige marktbeschrijving. We kijken als het ware in het hoofd van uw toekomstige klant en waarom hij voor uw product of dienst zou kiezen. Het gaat er om dat de trends en ontwikkelingen in uw markt naar voren worden gebracht en hoe het Unique Selling Point van uw bedrijf daar op in kan spelen. De gegevens die wij daarvoor gebruiken komen van openbaar toegankelijke bronnen waaronder het CBS, de KVK, brancheverenigingen en meerdere kanalen. We werken altijd volgens de APA-bron methodiek zodat de lezer van het ondernemingsplan de tekst en cijfermatige bepalingen kan doublechecken mocht hij of zij daar behoefte aan hebben.

Samen brainstormen en verstrekken van adviesWe verstrekken u bedrijfs- en fiscaal advies over uw concept, verdienmodel en financiële begrotingen. We stellen dus niet alleen een plan op maar adviseren u ook gedurende het gehele traject tot aan financiering. U bent op afspraak welkom op kantoor om de voortgang te bespreken.

Het financiele hoofdstukEen financiele hoofdstuk in het plan is de cijfermatige onderbouwing van het geheel. Wij stellen altijd een beginbalans na kredietverlening, exploitatiebegrotingen voor 3 jaar, liquiditeitsbegrotingen voor 3 jaar en de eindbalans op. Van ons kunt u dus verwachten dat werkelijk alle vereiste cijfermatigheden in het ondernemingsplan zijn verwerkt.

Openingsbalans

In de openingsbalans verschijnen de aan te schaffen activa en de te realiseren passiva. Oftewel, wat wordt er allemaal aangeschaft en hoe u dat gaat financieren. Bij activa kunt u denken aan bijvoorbeeld inrichting van het pand, goodwill bij overname, een bestelbus, ICT en voorraden. Dit kunt u onderbouwen met offertes wat regelmatig ook wordt vereist door de financier. Bij de passiva is het van belang hoe dat opgebouwd is naar soort. Er kan eigen vermogen zijn in de vorm van spaartegoeden en het eventuele restant dient geleend te worden bij banken, investeerders, crowdfunders of specifieke financieringskantoren. We hebben derhalve een onderverdeling in Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen (Kort en Lang).

Exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting komt de omzet exclusief BTW welke wij berekenen volgens marktonderzoek, de inkoopkosten en alle bedrijfskosten. Dit stellen wij voor de aankomende 3 jaar op. Bedrijfskosten kunnen bijvoorbeeld kantoorkosten, huisvestingskosten, personeelskosten, promotiekosten en overhead zijn. Wij hebben voor elke branche de meest voorkomende kosten waardoor we uw verzamelde info kunnen aanvullen. Zodoende komen we tot de daadwerkelijke nettowinst na belastingen en cashflow (nettowinst plus afschrijvingen).

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting laat zien wat er daadwerkelijk financieel aan de hand is, dus het verloop van uw bankrekening en kasboek. De liquiditeitsbegroting is een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode. Wat hiervan onderdeel is, is bijvoorbeeld de aflossing van de lening maar wat er weer niet bij hoort zijn de afschrijvingen, laatste zijn namelijk geen daadwerkelijke uitgaven. Voor het eerste jaar stellen we deze ook op maandbasis voor u op omdat vrijwel alle financiers dit wensen. Hierdoor weet u of er in een bepaalde maand een tekort ontstaat zodat dit aangevuld kan worden met financiering, bijvoorbeeld in de vorm van een rekening-courant.